תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ב- 9 במרץ, 2020

פרק א’ – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

 1. מבוא והגדרות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת https://www.mataraso.co.il/ או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: “האתר” או “אתר האינטרנט”) המופעל ומנוהל על ידי חברת מטרסו ושות’ בע”מ (להלן: “החברה”).

 • השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (ראה פרק ב’ להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע”י החברה (להלן: “תנאי השימוש”). לפני השימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש שלך באתר הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.
 • במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:
  • “אתה” או “משתמש” – כל גולש אשר עושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת ו/או כל מכשיר נייד אחר.
  • “חומר” – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד ג’ המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש.
  • “שימוש באתר” – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר.
  • “המידע באתר” – המידע הכלול באתר האינטרנט, בכל צורה שבה הוא מוצג, אינו מהווה ולא יהווה חלק מהזמנה או הצעה כלשהי למכירה או לרכישה מהחברה. מטרתו היחידה היא לספק מידע כללי על החברה והמוצרים הנמכרים על ידה והוא חלקי ולא שלם מטבעו.
  • “מידע שאינו אישי” – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע”י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר (למשל – סוג הדפדפן שלך, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (כתובת IP), המקומות בהם ביקרת באתר וכו’). מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.
 1. זכות השימוש באתר
  • האתר הינו אתר אינפורמטיבי מטבעו המספק מידע כללי אודות החברה והמוצרים הנמכרים על ידה.
  • החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד.
 2. מגבלות השימוש באתר
  • על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמן נועד האתר. בכלל זה:
   • אין לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו.
   • אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא.
   • אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ”ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995.
   • אין להפר אילו מתנאי השימוש.
  • החברה רשאית לשתף צדדים שלישיים במידע שאינו אישי שנאסף במסגרת השימוש שלך באתר, במקרים הבאים:
   • אם החברה תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, הוראה ו/או הנחייה של רשות מוסמכת או על פי הדין.
   • אם החברה תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.
   • אם החברה תתמזג עם חברה אחרת ובלבד שהחברה האחרת תקבל על עצמה את הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות אלו.
 1. היעדר אחריות
  • החברה אינה מחייבת את המשתמש לגלוש באתר. הלישה באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש.
  • האחריות על אופן הגלישה באתר מוטלת על המשתמש בלבד.
  • אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה שלך לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכיך הינה באחריותך המלאה והבלעדית.
  • החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע.
  • החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה.
 2. קניין רוחני
  • מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג’ אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.
  • החברה מקנה לך את הזכות לגלוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:
   • החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.
   • אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.
   • למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג’ שהחומרים שייכים או קשורים להם.
   • אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.
 1. הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או הפרעות בפעילותו, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

פרק ב’ – מדיניות פרטיות

 1. מבוא

בעת השימוש שלך באתר החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. המידע שנאסף הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר לך את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיותך, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בעצם שימושך באתר, הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.

 1. מסירת מידע באתר
  • בעצם הרישום לרשימת התפוצה באתר ו/או מסירת מידע בצ’אט באתר, הינך מצהיר, נותן הסכמתך מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:
   • המידע האישי שמסרת באתר הינו שלך, והוא נכון ומדויק;
   • בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת מידע כאמור לא תוכל להירשם לרשימת התפוצה ולקבל מידע אודות מבצעים ו/או מידע אחר הנשלח ללקוחות החברה שנרשמים לרשימת התפוצה.
   • על ידי רישום לרשימת התפוצה וציון שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך אתה מאשר כי אתה מסכים להיכלל במאגר מידע של החברה שמטרותיו הן (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): מתן שירות ללקוח, ובכלל זה התאמה, פיתוח ושיפור האתר והתאמת המוצרים המוצעים במסגרתו ללקוחות החברה, יצירת קשר עם הלקוח באמצעי מדיה שונים (לרבות באמצעות טלפון, דוא”ל ומסרונים) לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, מידע והודעות בקשר עם מבצעים, וכו’. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי, כמפורט בסעיף ‏3 להלן.
   • החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ”י דין, לצורך הליך משפטי, ועל מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו.
   • ידוע לך והנך מסכים כי המידע שתמסור ו/או ייאסף אודותיך (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר עשוי להיות מועבר ו/או מעובד ו/או להישמר בענן צד ג’, מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באיחוד האירופי ו/או ארה”ב).
  • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ”י חוק.
  • המשתמש רשאי לפנות אל החברה באמצעות לשונית “צור קשר” המופיע באתר (ושליחת הפניה לכתובת [email protected]
  •  
 2. שימוש במידע לא אישי; שימוש בעוגיות וב- Google Analytics
  • במסגרת הגלישה באתר, החברה תאסוף אודות השימוש שלך באתר מידע לא אישי. בעצם הגלישה באתר הינך מסכים לשימושים שייעשו ע”י החברה במידע לא אישי, כמפורט להלן.
  • מידע לא אישי שיימסר ו/או ייאסף באתר ישמש, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות של משתמשים, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר.
  • מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע שאינו אישי כל שימוש חוקי ואף להעבירו לצדדי ג’ ללא כל הגבלה או ללא קבלת הסכמתך, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.
  • החברה עשויה לעשות שימוש באתר בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה לצורך איסוף, שמירה, ניתוח ועיבוד של מידע לא אישי.
  • החברה עשויה לעשות שימוש ב- Cookies זמניות או קבועות (להלן, ביחד: “עוגיות“) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשירך הנייד (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.
 3. שינוי מדיניות הפרטיות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. התאריך האחרון לעדכון תנאי מדיניות הפרטיות מופיע בראשם. החברה מציעה לך מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור לך הודעה כלשהוא בגין שינויים.

פרק ג’ – כללי

 1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה.
 3. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
 4. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
 5. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).
 6. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו-החברה בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ו-החברה  ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.
 7. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

אספקה טכנית, כלי עבודה, כלי חיתוך ומדידה